S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.


GDPR ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

POMAT - farby laky a profesionálne maliarske náradie venuje potrebnú pozornosť procesu spracúvania osobných údajov dotknutých osôb jeho bezpečnosti, rovnako aj štandardného dodržiavania zákonného spracúvania osobných údajov a to tak, aby nedošlo k ich sprístupneniu alebo možnému zásahu do nich.

V súlade sčlánkom 13 Nariadenia európskeho parlamentu arady EU 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon o ochrane osobných údajov):

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.pomat.sk - farby laky a profesionálne maliarske náradie:
Obchodné meno: Róbert Poláček - Pomat
Adresa: Slnečná 4, 962 37 Kováčová
Prevádzka: Neresnická cesta 12, 96001 Zvolen
Kontaktný e-mail: obchod@pomat.sk
Adresa kamenná predajňa:  Neresnická cesta 253/12, 960 01 Zvolen, Slovensko
IČO: 35190434
DIČ
: 1020044663
IČ DPH: SK1020044663
web: www.pomat.sk
V prípade zmeny kontaktných údajov nájdete aktuálne kontakty v spodnej časti lišty internetového obchodu.

poskytuje dotknutým osobám nasledujúce informácie o ich právach pri spracúvaní osobných údajov a o prístupe prevádzkovateľa k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb:

- Spracovateľské činnosti (Účel spracúvania osobných údajov):
Prevádzkovateľ za účelom plnenia si zákonných povinností a zabezpečenia svojej podnikateľskej činnosti potrebuje poznať niektoré osobné údaje dotknutých osôb a spracúva ich za týmito účelmi. Jednak ide o osobné údaje uchádzačov o zamestnanie, o sobné údaje svojich zamestnancov na účely personálnej a mzdovej agendy, stravovania, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany života a zdravia vrátane požiarnej ochrany, poistenia zamestnancov a s tým súvisiacich zákonných povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov, prešetrovanie podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších právnych predpisov, plnenie zákonných povinností vyplývajúcich z daňových alebo účtovných predpisov, plnenie povinností vyplývajúcich z § 7 ods. 10 zákona a nasl. č.179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, v znení neskorších právnych predpisov, plnenie zákonných povinností v súvislosti s poskytovaním ubytovacích služieb; plnenie zákonných povinností súvisiacich s vypracovávaním zmlúv, príprava a zabezpečenie poverení, plnomocenstiev, licencií a povolení, správa registratúry aarchivácia a pod. Prevádzkovateľ ďalej spracúva aj osobné údaje akcionárov, svojich klientov, zákazníkov a obchodných partnerov za účelom zabezpečovania svojej podnikateľskej činnosti s prihliadnutím na záujmy svojich klientov, zákazníkov a obchodných partnerov. Prevádzkovateľ zhromažďuje, uchováva a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktoré potrebuje za účelom zabezpečenia svojej podnikateľskej činnosti. Poskytnuté osobné údaje sú chránené proti zneužitiu zo strany tretích neoprávnených subjektov prostriedkami uvedenými v internej bezpečnostnej smernici. Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ dodržiava základné zákonné povinnosti prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ poskytnuté osobné údaje využíva vždy na vopred stanovený účel spracúvania, ktorý je jasný, vymedzený jednoznačne a konkrétne, pričom je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Prevádzkovateľ vždy vymedzuje podmienky spracúvania osobných údajov tak, aby nedošlo k obmedzeniu práv dotknutej osoby ustanovených zákonom. Prevádzkovateľ získava len také osobné údaje dotknutých osôb, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Prevádzkovateľ zabezpečuje, aby sa osobné údaje dotknutých osôb spracúvali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli vopred zhromaždené. Prevádzkovateľ spracúva len správne, úplne a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania. Nesprávne a neúplne osobné údaje prevádzkovateľ blokuje a bez zbytočného odkladu opravuje alebo dopĺňa, ak to nie je možné, tak osobné údaje zreteľne označí abez zbytočného odkladu zlikviduje. Prevádzkovateľ rešpektuje súkromie a poskytnuté osobné údaje považuje za dôverné. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje svojich zamestnancov, klientov, zákazníkov alebo obchodných partnerov (ďalej len „dotknuté osoby“) v nasledovných spracovateľských činnostiach (ďalej len „spracovateľské činnosti“)

- Evidencia obchodných partnerov / zmluvy sfyzickými osobami
- Reklamačný systém fyzických osôb
- Sťažnosti fyzických osôb
- Súdne spory s fyzickými osobami
- Oznamovanie protispoločenskej činnosti zamestnancami / externými fyzickými osobami
- Kamerový systém ( vnútorný a vonkajší) spracúvanie prostredníctvom sprostredkovateľa
- Marketing
- Vernostný program
- Spotrebiteľská súťaž

Právny základ spracúvania je uvedený v čl. 6 ods. 1 písm. a) až f) Nariadenia európskeho parlamentu arady EU 2016/679 z27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v § 13 ods.1 písm. a) až f) zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spracúvanie osobných údajov zdôvodu splnenia zákonnej povinnosti.
V tomto prípade sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby a dotknuté osoby sú povinné zniesť takéto spracúvanie ich osobných údajov a poskytnúť ich na spracúvanie. Bez poskytnutia ich osobných údajov by prevádzkovateľ nemohol plniť zákonné povinnosti, čo môže mať negatívny dopad ako na prevádzkovateľa tak i na dotknutú osobu.

Zákonné povinnosti vyplývajú najmä (avšaknie výlučne) z nasledujúcich právnych predpisov v platnom znení:

- Nariadenie európskeho parlamentu a rady EU 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a  o voľnom pohybe takýchto údajov
- Zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
- Civilný sporový poriadok (zákon č. 160/2015 Z.z.), v znení neskorších predpisov
- Trestný zákon (č. 300/2005 Z.z.), v znení neskorších predpisov
- Zákon o priestupkoch (č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 71/1967 Zb. správny poriadok v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce-Zákon č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
- Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
- Zákon 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca v z není neskorších predpisov
- Zákon 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov
- Zákon 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde vplatnom znení,
- Zákon 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách vznení neskorších predpisov
- Zákon 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
- Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (č. 431/2002 Z.z.), v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
- Zákon č. 496/ 2002 Z.z.. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov
- Zákon č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu ainé všeobecne záväzné právne normy

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy (napr. kúpnej, darovacej, nájomnej, zmluvy odielo apod. ), ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Aj v takom prípade je oprávnený získavať osobné údaje priamo od dotknutej osoby bez jej súhlasu, bez ich poskytnutia nemôže s dotknutou osobou vstúpiť do zmluvného vzťahu a plniť si povinnosti z nej vyplývajúce. Účelom vyššie uvedeného spracúvania je najmä:
     a) administrácia vzťahu s dotknutou osobou pred uzavretím pracovného pomeru alebo obdobného vzťahu (tzv. predzmluvné vzťahy),
     b) vyhotovovanie zmlúv s fyzickými osobami (napr. týkajúcich sa hnuteľného a nehnuteľného majetku) a ich interná evidencia a administrácia,
     c) vybavovanie žiadostí o finančnú podporu alebo materiálny dar a ponúk nareklamné partnerstvo vrátane vyhotovovania a administrácie príslušných zmlúv, zabezpečovanie účasti fyzických osôb na firemných podujatiach.

Spracúvanie osobných údajov zdôvodu oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Medzi takéto oprávnené záujmy prevádzkovateľa patrí:
    
a) zaisťovanie bezpečnosti, ochrany života a zdravia, ochrana majetku a majetkových hodnôt pri vstupe, pohybe a opustení územia a objektov prevádzkovateľa,
     b) vyhotovovanie a vydávanie osobných identifikačných kariet na trvalé a dočasné vstupy dotknutých osôb na územie a do objektov prevádzkovateľa,
     c) evidencia bezpečnostných a iných odborných školení dodávateľov,
     d) plnenie povinností prevádzkovateľa súvisiacich s dodržiavaním povinností vyplývajúcich z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, dodržiavanie zásad BOZP, vyšetrovanie nežiadúcich udalostí,
     e) monitorovanie kamerovým systémom a to najmä za účelom ochrany majetku prevádzkovateľa ako aj osôb vstupujúcich do areálu prevádzkovateľa, ochrany života azdravia týchto osôb, dodržiavania zásad BOZP, vyšetrovania nežiaducich udalostí, vrátane sledovania pohybu fyzických osôb vstupujúcich do areálu prevádzkovateľa, prevenciu a odhaľovanie prípadnej trestnej činnosti,
     f) vykonávanie činností vnútorného auditu,
     g) vybavovanie súdnych, priestupkových a trestnoprávnych konaní,
     h) vybavovanie agendy súvisiacej s vymáhaním pohľadávok dotknutých osôb,
     i) vykonávanie opatrení súvisiacich s požiadavkami právnych predpisov boja proti terorizmu
     j) administrácia obchodného vzťahu a vykonávanie obchodných transakcií s obchodnými partnermi,( preverenie obchodných partnerov, evidovanie kontaktných údajov ich zamestnancov, evidencia mailovej komunikácie),
     k) administrácia webovej stránky

Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby.
Pokiaľ osobné údaje nie sú spracúvané vyššie uvedenými spôsobmi, osobné údaje spracúva prevádzkovateľ vo výnimočných a ojedinelých prípadoch na základe dobrovoľne udeleného súhlasu dotknutej osoby na účely špecifikované v súhlase, napríklad vyhotovenie či použitie fotografie, zaradenie do evidenciu uchádzačov o zamestnanie, účasť na firemných podujatiach. Poskytovanie osobných údajov formou súhlasu je dobrovoľné a slobodné. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, doručením písomného odvolania súhlasu na adresu sídla prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Staršie súhlasy, ktoré boli vyjadrené v súlade s podmienkami GDPR ostávajú v platnosti. Ostatné staršie súhlasy strácajú platnosť a tam kde účel aj naďalej trvá, sú osobné údaje spracúvané na základe iného právneho základu. Prevádzkovateľ získava súhlas dotknutej osoby bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa z právne záväzných aktov Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo zákona.

V prípade odmietnutia poskytnutia osobných údajov prevádzkovateľovi na účely potrebné pre plnenie zmluvných povinností, pre poskytovanie služieb alebo napĺňanie zákonných povinností je prevádzkovateľ oprávnený upozorniť dotknutú osobu namožné následky neposkytnutia osobných údajov!

Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľov
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov poveruje takýmto spracúvaním sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa. Po skončení účelu spracúvania osobných údajov prevádzkovateľ tieto zákonne získané osobné údaje dotknutých osôb zlikviduje v lehote stanovenej platnými právnymi predpismi a v súlade s interným predpisom spoločnosti. Prevádzkovateľ pri svojich podnikateľských aktivitách spolupracuje s viacerými sprostredkovateľmi, ktorých cieľom je poskytovanie kvalitných služieb, pričom tieto subjekty pri výkone svojej zmluvnej činnosti pre prevádzkovateľa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb. Prevádzkovateľ čestne vyhlasuje, že pri výbere jednotlivých sprostredkovateľov dbá na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov prijatými bezpečnostnými opatreniami v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ zároveň pri výbere vhodného sprostredkovateľa postupuje tak, aby nedošlo k ohrozeniu práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb. Prevádzkovateľ uzatvoril so sprostredkovateľmi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov písomné zmluvy o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľmi, ktorých poveril spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb len v rozsahu, za podmienok a na účel dojednaný v zmluve a spôsobom podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ spolupracuje pri spracovaní osobných údajov spolupracuje s týmito sprostredokovateľmi:
Bohemiasoft s.r.o.
Slovenská pošta, a.s.
DPD Group kuriéska spoločnosť
Slovak Telekom, a.s.


Možný rozsah a zoznam spracúvaných osobných údajov pre bezproblémové vybavenie obchodnej zmluvy, tj. elektornickej objednávky
- Meno a priezvisko
- Adresa (mesto, ulica a popisné číslo)
- Číslo telefónu
- E-mailová adresa
- Číslo účtu (pre potrebu vrátenia peňazí)
Poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi nad rámec vyššie spomenutých je dobrovoľné.

Podmienky aspôsob spracúvania osobných údajov dotknutých osôb

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb automatizovanými i neautomatizovanými prostriedkami spracúvania. Prevádzkovateľ spracúvané osobné údaje nezverejňuje, okrem prípadov, ak si to vyžaduje osobitný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu. Prevádzkovateľ nebude spracúvať osobné údaje dotknutých osôb bez výslovného súhlasu alebo iného zákonného právneho základu za iným účelom, ani vo väčšom rozsahu ako je uvedené v tejto informácii a v záznamoch o jednotlivých spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa.

Doba uchovávania osobných údajov dotknutých osôb

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu trvania účelu spracúvania a uchováva ich po dobu stanovenú príslušnými zákonmi

Dotknuté osoby

Dotknutými osobami sú najmä účastníci právnych vzťahov (zmluvných, súdnych a pod.) sprevádzkovateľom, iné subjekty na základe právnych základov ustanovených Zákonom (súhlas dotknutej osoby, zmluva, resp. osobitný zákon), zástupcovia zmluvných strán oprávnených konať vzmluvných veciach a zamestnanci obchodných partnerov, obchodní partneri, fyzické osoby na základe zmlúv medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom, spotrebitelia, zákazníci, návštevníci, osoby vstupujúce do areálu prevádzkovateľa

Práva dotknutých osôb

Dotknuté osoby pri spracúvaní ich osobných údajov môžu uplatniť nasledujúce práva:

Právo na informácie

Dotknuté osoby môžu požadovať potvrdenie o tom, či a v akej miere sa spracúvajú ich osobné informácie.

Právo na opravu

Dotknuté osoby môžu požadovať opravu, resp. doplnenie osobných údajov, ak prevádzkovateľ spracúva neúplné alebo nesprávne osobné údaje.

Právo na vymazanie

Dotknuté osoby môžu požadovať vymazanie svojich osobných údajov, pokiaľ zanikol dôvod, pre ktorý boli zberané, ide oneoprávnené spracúvanie, spracúvanie zasahuje neúmerne do ich oprávnených chránených záujmov alebo sa spracúvanie údajov opiera o ich súhlas a dotknutá osoba súhlas odvolala. Môžu existovať aj iné dôvody, ktoré môžu okamžitému vymazaniu osobných údajov odporovať, napr. zákonom upravené lehoty uloženia, prebiehajúce konania, uplatnenie, výkon alebo obhajoba právnych nárokov atď.

Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknuté osoby môžu požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov, keď popierajú správnosť týchto údajov, a to po dobu, ktorá umožní správnosť údajov prevádzkovateľovi preveriť, spracúvanie osobných údajov je neoprávnené, zmazanie však odmietnete a namiesto toho dotknuté osoby môžu požadovať obmedzenie používania údajov, už údaje na plánovaný účel prevádzkovateľ nepotrebuje, a však potrebuje tieto údaje ešte na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo dotknuté osoby podali námietku voči spracúvaniu údajov.

Právo na prenosnosť údajov

Dotknuté osoby majú právo získať osobné údaje, ktoré sa ich týkajú a ktoré poskytli prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte, a ktoré prevádzkovateľ pokiaľ osobné údaje spracúva na základe udeleného súhlasu, v súlade so zákonom alebo podľa zmluvy a spracúvanie sa uskutočňuje s pomocou automatizovaných postupov.

Právo na námietku

Dotknuté osoby môžu podať námietku proti spracúvaniu údajov, pokiaľ existuje rozhodujúci záujem na ochranu osobných údajov dotknutej osoby, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom, pri ktorom sa odvoláva na nutnosť ochrany oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Právo na sťažnosť

Dotknuté osoby môžu uplatniť dopyty, prípadne sa môžu sťažovať, pokiaľ sú toho názoru, že pri spracúvaní ich osobných údajov porušil prevádzkovateľ slovenský alebo európsky zákon o ochrane osobných údajov atým sú dotknuté ich práva. Sťažnosť môžu dotknuté osoby uplatniť priamo na prevádzke prevádzkovateľa www.pomat.sk , tj. Neresnická cesta 12, 96001 Zvolen alebo elektronickou formou na kontaktný mail obchod@pomat.sk

Pri neúspešnej sťažnosti u prevádzkovateľa je možné sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 27 Bratislava 27, príp. na európsky orgán dohľadu.

 


 

Vytvorené systémom www.webareal.sk

MGEzYTJjMG