S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.


POMAT - Obchodné pomienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky štandardne upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom tento zmluvy je predaj a kúpa tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.pomat.sk - farby laky a profesionálne maliarske náradie.

Predmetom týchto obchodných podmienok je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a poskytnutie informácií v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných relevantných právnych predpisov.

Obchodné podmienky internetového obchodu www.pomat.sk sú vypracované v súlade so:

- zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov,
- zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len živnostenský zákon),
- zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov
- zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov.
- zákonom č. 22/2003 Z. z. o  elektronickom obchode  a o zmene  a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov a s inými relevantnými právnymi predpismi.

Odkaz na tieto obchodné podmienky umiestnený v spodnej časti internetového obchodu www.pomat.sk nielen na titulnej stránke, ale rovnako sú dostupné aj na všetkých ostatných podstránkach tohoto internetového obchodu.

Dôležité informácie pre realizáciu objednávky skrz internetový obchod:

Kupujúci realizovaním vlastnej objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami tohto internetového obchodu, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je aj reklamačný poriadok, rovnako potvrdzuje že im v plnej miere rozumie a akceptuje ich. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci upozornený ešte pred realizovaním objednávky a má možnosť si ich podrobne preštudovať.

Zmluvné strany sa môžu v prípade obojstranného záujmu ešte pred uzatvorením kúpnej zmluvy dohodnúť na zmene týchto obchodných podmienok, čím je zaručená rovnosť zmluvných strán.


Vymedzenie základných pojmov

- Predávajúci

Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu www.pomat.sk - farby laky a profesionálne maliarske náradie:
Meno: Róbert Poláček - POMAT
Adresa: Slnečná 4, 962 37 Kováčová
Kontaktný e-mail: obchod@pomat.sk
Adresa kamenná predajňa:  Neresnická cesta 253/12, 960 01 Zvolen, Slovensko
Číslo účtu pre platby prevodom: 1391590857/0200
IBAN: SK86 0200 0000 0013 9159 0857
BIC: SUBASKBX
IČO: 35190434
DIČ: 1020044663
IČ DPH: SK1020044663
V prípade zmeny kontaktných údajov nájdete aktuálne kontakty v spodnej časti webu

Dozorný orgán: Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73, fax č. 048/412 46 93
Kontaktujte nás pomocou formulára

- Kupujúci

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Kupujúcim spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu. V tomto prípade sa jedná len o realizáciu zmluvy na diaľku pomocou webového sídla, tj. internetového obchodu www.pomat.sk - farby laky a profesionálne maliarske náradie:

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“), zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.

Kupujúcim podnikateľom je v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.“):

- osoba zapísaná v obchodnom registri,
- osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
- osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
- fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.


Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Zoznam tovaru na stránkach internetového obchodu www.pomat.sk - farby laky a profesionálne maliarske náradie, je katalógom bežne dodávaných produktov a internetový obchod nezaručuje stálu dostupnosť všetkých uvedených produktov. Dostupnosť konkrétneho produktu je uvedená na podstránke venovanej špeciálne danému produktu alebo je možné jeho dostupnosť overiť aj telefonickou cestou, aktuálne kontakty sú uvedené na tomto odkaze - Kontakty

Tovar ponúkaný predávajúcim je možné objednať prostredníctvom:

- elektronickej objednávky skrz internetový obchod www.pomat.sk - farby laky a profesionálne maliarske náradie
- elektronickej pošty (e-mailom) s presnou špecifikáciou daného produktu a po doplnení všetkých nevyhnutných informácií pre realizáciu objednávky

Pri nákupe prostredníctvom internetového obchodu si kupujúci vyberie tovar a jeho množstvo na základe aktuálnej ponuky a priebežne si vybrané produkty môže kontrolovať v zobrazenom košíku (odkaz je po celý čas v pravom hornom rohu obrazovky). Objednávka sa stáva záväzne potvrdená odsúhlasením obchodných podmienok a kliknutím na ikonku „Objednať s povinnosťou platby“. Kupujúci má možnosť pred odoslaním objednávky danú objednávku skontrolovať a prípadne ju pozmeniť.

Objednávka elektronickou poštou (e-mailom):

Pri objednávke e-mailovou formou je potrebné udať všetky potrené údaje ako pri elektronickej objednávky a to tak, aby nemohlo dôjsť k nesprávnemu vypracovaniu objednávky zo strany internetového obchodu. V prípade zistenia akýchkoľvek nejasností si internetový obchod vyhradzuje právo objednávku neakceptovať.

Objednávka uskutočnená prostredníctvom akéhokoľvek prostriedku diaľkovej komunikácie je záväzná.

Spotrebiteľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

Bezprostredne po prijatí záväznej objednávky predávajúci potvrdí uzatvorenie kúpnej zmluvy na trvalom nosiči. Doručením potvrdenia sa považuje kúpna zmluva za uzatvorenú. Takto uzatvorená zmluva je záväzná, meniť alebo zrušiť ju možno len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov.

Potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy obsahuje najmä údaje o názve, počte a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom


Zrušenie (storno) objednávky

Kupujúci má právo záväznú objednávku zrušiť (stornovať) bez udania dôvodu do 24 hodín od jej zaslania. Stornovať objednávku je možné prostredníctvom mailu alebo telefonicky. Zrušenie objednávky potvrdí predávajúci telefonicky alebo mailom bez zbytočného odkladu.

Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov za účelom jej úspešného splnenia a plnenia si povinnosti predávajúceho vyplývajúce mu z osobitných právnych predpisov. Kúpna zmluva nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Predmetom kúpnej zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán.

Predávajúci je povinný najmä:

- poskytnúť spotrebiteľovi informácie podľa príslušných ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a iných relevantných právnych predpisov,
- zabaliť tovar na prepravu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu tovaru,
- dodať spotrebiteľovi objednaný tovar do miesta určenia riadne a včas podľa dohodnutých podmienok v realizovanej objednávke
- dodať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na riadne prevzatie a užívanie tovaru v súlade s relevantnými právnymi predpismi.

Predávajúci je povinný pri uzatváraní kúpnej zmluvy dodržiavať povinnosti vyplývajúce mu zo zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny riadne a včas.
Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak nie je schopný dodať kupujúcemu tovar riadne a včas, najmä z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru.
O prípadnom stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom, a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti, mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 10 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

    3. Kupujúci je povinný predovšetkým:

- včas prevziať tovar v mieste určenia,
- zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli, že náklady na doručenie tovaru znáša predávajúci,
- potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby pri preberaní tovaru

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich mu z kúpnej zmluvy zodpovedá v zmysle § 420 Obč. zák. za škodu, ktorá týmto porušením predávajúcemu vznikla.
Kupujúci má právo na dodanie tovaru predávajúcim riadne a včas. Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou, ktorej prílohou sú tieto obchodné podmienky, budú riešené výlučne podľa platných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky.


Cena tovaru

Ceny jednotlivých produktov sú na stránkach internetového obchodu www.pomat.sk - farby laky a profesionálne maliarske náradie, aktuálne a platné. Uvádzané ceny sú v mene EURO (€) pre konečného spotrebiteľa, tj. s DPH. Konečná cena je sumárna cena uvádzaná v objednávkovom formulári, tesne pred odoslaním záväznej objednávky.

Konečná cena je uvádzaná vrátane poštovného, ktoré musí kupujúci zaplatiť pre získanie tovaru. Túto cenu možno meniť iba na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán ešte pred odoslaním záväznej objednávky.

Kupujúci má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou. Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny tovaru, po celý čas zverejnenia na tovaru na webovom sídle.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť cenu tovaru, v prípade zjavnej chyby v písaní, zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O zmene ceny predávajúci bez zbytočného odkladu kupujúceho upovedomí s tým, že objednávku buď potvrdí alebo ju zruší. V prípade štandardnej zmeny ceny tovaru sa "precenenie" zobrazí okamžite v profile tovaru po jeho nastavení.

Dokladom o predaji vrátane ceny tovaru je faktúra, ktorá je priložená k zásielke, pričom zároveň slúži ako dodací a záručný list.


Poštovné a balné

Odoslanie objednávky

Predávajúci posiela balík prostredníctvom vybraného spôsobu prepravy podľa požiadavky kupujúceho, vždy na základe svojich prepravných možností. Tie sú uvedené a aktualizované v procese tvorby objednávky ešte pred potvrdením záväznej objednávky kupujúcim a jej následného odoslania predávajúcemu.
V prípade otázok k doprave nadmerných množstiech prípadne iných doplnkových otázok je možné kontaktovať internetový obchod aj telefonicky alebo e-mailom, aktuálne kontakty nájdete v spodnej časti webu

Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve, vrátane nákladov na doručenie tovaru v lehote splatnosti, najneskôr však pri prevzatí tovaru, alebo po vzájomnej dohode, vopred bankovým prevodom na účet predávajúceho.

Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

        - Na dobierku
        - Platba kartou cez platobnú bránu
        - Bankovým prevodom
        - Pri osobnom odber na prevádzke

V prípade rozšírenia možných spôsobov platby budú tieto možnosti zobrazené v rámci objednávkového formulára v časti určenej pre výber spôsobu platby.


Dodacie podmienky

Tovar sa objednáva priamo predávajúceho a je preposlaný kupujúcemu. Doba dodania tovaru je štandardne do 48 hodín po odovzdaní na prepravu.

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v lehote do 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky, o čom je kujúci vopred informovaný a súhlasí s tým Pokiaľ nie je možné tovar dodať v uvedenej lehote, môže každá zo zmluvných strán od zmluvy odstúpiť.

Náklady na dodanie tovaru závisia od zvoleného spôsobu dodania, pričom presná kalkulácia nákladov na dodanie sa zobrazí v objednávke.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke, osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala ním splnomocnená osoba, s čím súvisí aj prípadná nevyhnutná úhrada za obdržaný tovar.

Od okamihu odovzdania tovaru na prepravu dopravcovi, zodpovedá za prípadnú škodu dopravca. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby kupujúci alebo ním poverená osoba pri preberaní tovaru skontrolovala, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je potrebné odmietnuť prevzatie tovaru alebo spísať s dopravcom záznam alebo prevziať tovar a priamo na mieste spísať s dopravcom záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy.

V prípade, že kupujúci zistí poškodenie tovaru alebo inú vadu až po jeho prevzatí, je potrebné túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potrebné bez zbytočného odkladu oznámiť mailom alebo telefonicky predávajúcemu.

V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci nemusí uznať prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

Pri prevzatí tovaru je kupujúci, alebo ním poverená osoba, povinná podpísať prevzatie tovaru.

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade porušenia povinnosti prevziať tovar riadne a včas vzniká predávajúcemu nárok na náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s týmto porušením vznikla v súlade s § 420 Obč. zák. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný prevziať tovar, že predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

Ak bude z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve potrebné dodávku tovaru opakovať, alebo predávajúci má podozrenie, že sa jedná o špekulatívnu objednávku predávajúci si vyhradzuje právo opätovne doručiť tovar kupujúcemu až po zaplatení celej kúpnej ceny a nákladov na doručenie.

Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu nemôže poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare:
1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.Odstúpenie od zmluvy


Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia kúpnej zmluvy. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

Právny úkon smerujúci k odstúpeniu od zmluvy je možné zaslať aj v listinnej forme na adresu:

Meno: Róbert Poláček - POMAT
Adresa: Slnečná 4, 962 37 Kováčová
Kontaktný tel.:  +421 905 358 854
Adresa kamenná predajňa: POMAT, Neresnická cesta 253/12, 960 01 Zvolen, Slovensko
alebo elektronickou poštou (e-mailom) na: obchod@pomat.sk

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu v rovnakom stave a obsahu, v ako mu bol doručený, tj. bez akejkoľvek ujmy alebo iného znehodnotenia, ktoré bráni v predaji tovaru v pôvodnej cene, za akú kupujúci tovar zakúpil. V prídade, že pri preberaní znehodnoteného tovaru kupujúci zistí takéto nedostatky, vyhradzuje si právo požadovať od kupujúceho náhradu a to výhradne finančnou formou, čo znamená ponížením vrátenej sumy kupujúcemu o primeranú časť.

Spotrebiteľ zašle tovar osobne predávajúcemu na adresu kamennej predajne uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi uvedené platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že miesto vrátenia kúpnej ceny predávajúci vymení vrátený tovar za iný tovar z ponuky v zodpovedajúcej hodnote.

 

Vytvorené systémom www.webareal.sk

ZjAwODE